De Taal Specialisten
Samen taalbarrières doorbreken

disclaimer

Aansprakelijkheid

De website van De Taalspecialisten is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie.
Hoewel de Taalspecialisten zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Taalspecialisten behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en disclaimer te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Gebruikers van de informatie op de website van de Taalspecialisten kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
Wij streven ernaar dat de website continu toegankelijk zal zijn, maar kunnen dat niet garanderen. De website van de Taalspecialisten kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

De Taalspecialisten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die (in) direct ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de Taalspecialisten gepubliceerde informatie

Auteursrecht


De Taalspecialisten behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Taalspecialisten. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van de Taalspecialisten wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Translate »