De Taal Specialisten
Samen taalbarrières doorbreken

klachtenreglement

 

 De Taalspecialisten BV doet er alles aan om de kwaliteit van haar dienstverlening op een hoog niveau te houden en te voldoen aan de verwachtingen van haar klanten en opdrachtgevers. Wanneer er een gevoel van ongenoegen bij een cliënt, medewerker en/of opdrachtgever is of een klacht over een genomen besluit, uitlating en of gedraging, dient U zich te melden bij de directie. 

Klachten, van welke aard ook worden op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze behandeld door een onafhankelijke medewerker (dat is een persoon die niet betrokken is geweest bij het gedrag en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft). Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt. Uw klachten nemen wij altijd serieus en wij spannen ons in om samen met u naar een passende oplossing te zoeken. 

Publicatie 

U kunt kennis nemen van het klachtenreglement via de website van De Taalspecialisten BV. Tevens wordt het aan iedere cursist verstrekt als bijlage bij het cursuscontract. Werknemers van De Taalspecialisten worden bij het aangaan van een dienstverband op de hoogte gesteld van het geldende klachtenregelement binnen de organisatie. 

Het indienen van een klacht 

Wij verstaan onder klacht: schriftelijke melding door cursist, opdrachtgever of andere persoon of instantie over ontevredenheid met betrekking tot de resultaten en/of de dienstverlening van De Taalspecialisten BV. Indien een klacht mondeling wordt ingediend bij de directie dan zal de directie verzoeken om een schriftelijke weergave van de klacht ten behoeve van verdere afhandeling. 

U kunt een email sturen (naar klachten@detaalspecialisten.nl) of het klachtenformulier volledig invullen en opsturen naar de directie van De Taalspecialisten: De Taalspecialisten BV t.a.v. de directie, Postbus 9581, 1006 GB Amsterdam. In uw schrijven vermeldt u in ieder geval uw naam, adres, datum en omschrijving van de klacht. 

Klachten procedure 

De directie van De Taalspecialisten BV heeft de volgende taken; 

  • Het coördineren, administreren en volgen van de klachtenprocedure. 
  • Het verlenen van advies c.q. bemiddeling of het verstrekken van informatie bij het tot een oplossing brengen van een klacht. Bij alle in behandeling genomen klachten zullen het principe van hoor- en wederhoor worden toegepast. Van deze gelegenheid wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat aan beide partijen wordt toegezonden. 
  • Op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. 
  • Het nastreven van kwaliteitsbehoud en het signaleren en vaststellen van kwaliteitstekorten van de dienstverlening op basis van de behandelende klachten. 

 

Klachtentermijn 

Bij indiening van een schriftelijke klacht ontvangt u binnen maximaal 2 weken bericht van de ontvangst van de klacht. Tevens wordt u geïnformeerd over de vervolgstappen. 

Als De Taalspecialisten BV besluit uw klacht niet in behandeling te nemen ontvangt u daarvan binnen 4 weken bericht, met motivatie waarom wij uw klacht niet in behandeling nemen. 

Afhandeling van de klacht vindt plaats binnen 4 weken na de bevestiging van de klacht. Indien de klacht nog niet (volledig) is afgehandeld wordt u bericht over de actuele stand van zaken en wordt 

aangegeven wanneer de klacht definitief zal zijn afgehandeld. Het streven is om klachten binnen maximaal 6 weken na ontvangst af te handelen. 

Indien nodig, neemt De Taalspecialisten BV contact met u op om te overleggen over de verdere stappen, of om te vragen om nadere toelichting of informatie. 

Kennisgeving 

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis worden gesteld van de bevindingen van de directie en van de van maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen zullen worden. 

Registratie 

De organisatie zal ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen. 

Onafhankelijke herbeoordeling 

Als een van de betrokken partijen van mening is te zijn benadeeld door de afhandeling van de klacht, dan wel door de maatregelen die dientengevolge zijn genomen, heeft deze partij de mogelijkheid zich tot het College van Arbitrage te wenden voor onafhankelijke herbeoordeling van de gang van zaken. 

In geval van herbeoordeling respecteert de directie van De Taalspecialisten BV het oordeel van het College van Arbitrage. De klager krijgt in dat geval binnen een termijn van maximaal 3 weken na de totstandkoming van de herbeoordeling schriftelijke bevestiging van de door de directie van Taalspecialisten BV vastgestelde nieuwe afhandeling van de klacht. 

Wij waarderen het zeer als u ons uw klachten laat weten. Wij nemen alle gegronde klachten mee in de evaluatie van onze organisatie en doen ons uiterste best om herhaling te voorkomen. 

Vragen 

Heeft u een vraag over deze klachtenprocedure? Bel of mail ons uw vraag. 

Dit reglement is opvraagbaar via de website of bij De Taalspecialisten BV en is van kracht vanaf 3 september 2018 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven. 

Translate »