De Taal Specialisten
Samen taalbarrières doorbreken

privacyreglement detaalspecialisten

De Taalspecialisten hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. De Taalspecialisten waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zal dan ook zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan. In dit document legt De Taalspecialisten BV u graag helder en transparant uit wat er wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens en met welk doel. 

ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN
1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan toekent. 

REIKWIJDTE
2.1. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens bij De Taalspecialisten BV. 

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1 De Taalspecialisten verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen: Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus; Gegevensuitwisseling met de DUO inzake examens en diploma’s ten behoeve van het Keurmerk Inburgeren; Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert ten behoeve van het Keurmerk Inburgeren; Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever; Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (fiscale en sociale verzekeringsrechtelijke wetgeving). 

3.2 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

VERWERKTE GEGEVENS
4.1 Ten hoogste worden de volgende gegevens verwerkt: Algemene persoonsgegevens. Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens. Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing. 

Gegevens inzake relevante persoonlijke omstandigheden. 

Informatie ten behoeve van adequate registratie en bewijsvoering voor de reden van beëindiging van de cursus 

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

5.1 De persoonsregistratie bevat uitsluitend gegevens over de volgende categorieën van personen: 

 1. Betrokkenen die bij de instelling als zodanig ingeschreven zijn of geweest zijn;
 2. Medewerkers en alle overige personen die op grond van een arbeidsovereenkomst bij De Taalspecialisten in dienst zijn of geweest zijn; 

5.2 De directie is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. 

De handelingen, met betrekking tot de verwerking en verstrekking van de persoonsgegevens wordt bepaald door dit reglement. 

5.3 De directie treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. 

5.4 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: 

 1. a. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van betrokkene(n) en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; 
 2. b. de verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijke plicht; 
 3. c. de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van betrokkene; 
 4. d. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. 

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan voor: 

 • het organiseren of het geven van het onderwijs; 
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 
 • het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer; 
 • het verzenden van informatie aan de cursisten; 
 • het onderhouden van contacten met de cursisten; 
 • het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
 • beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke; 
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet. 

 

5.5 De verwerking van gegevens inzake etniciteit en gezondheid genieten specifieke aandacht. Gegevens inzake etniciteit en gezondheid worden slechts verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 

De verwerking geschiedt enkel met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen teneinde feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen slechts indien dit voor dat doel noodzakelijk is en de betrokkene daartegen geen bezwaar maakt. 

ARTIKEL 6 TOEGANG TOT DE PERSOONSGEGEVENS
6.1.
Medewerkers van De taalspecialisten hebben uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens en de bevoegdheid tot verwerking van persoonsgegevens voor zover dit voortvloeit uit de aan hun opgedragen taken en werkzaamheden. 

6.2. Medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan zij op grond van die toegang heeft kennisgenomen. 

6.3. Derden die door De Taalspecialisten zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht. 

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
7. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op een computer die beveiligd is met een password. De papieren gegevens (inschrijfformulier, presentielijst en cursuscontract) worden bewaard in een persoonlijke map. Eens per half jaar wordt er van de computer een back-up gemaakt. 

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 

8.1 Verstrekking van gegevens aan derden geschiedt slechts voor zover dit overeenkomt met het doel waarvoor ze zijn verzameld. De Taalspecialisten BV is gerechtigd al die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cursist en de bewaking van de vorderingen van de cursist. 

8.2 Desgevraagd kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan personen of instanties met het oog op het verrichten van wetenschappelijk en statistisch onderzoek, voor zover bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van cursist niet onevenredig wordt geschaad. 

8.3 Persoonsgegevens worden niet buiten Nederland doorgegeven. 

INZAGE VAN OPGENOMEN GEGEVENS
9.1. De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient daartoe een verzoek in te dienen. 

9.2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

9.3 Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren. 

AANVULLING, CORRECTIE OF VERWIJDEREN VAN OPGENOMEN GEGEVENS
10.1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens. 

10.2. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de directie waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De directie beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord. 

10.3. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de directie de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed. 

10.4. Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 

10.5. De directie draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 

10.6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd. 

ARTIKEL 11 RECHT VAN VERZET
11.1. Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de directie of een derde en de betrokkenen met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet de betrokkene uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De betrokkene kan hiertegen bij de directie te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.

11.2. De directie zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen. 

ARTIKEL 12 BEWAARTERMIJNEN
12.1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 

12.2. Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn 2 jaar na het laatste contact met betrokkene, mits het van belang is inzake de bewaartermijn die wordt verlangd door de Belastingdienst (7 jaar). 

12.3 Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de begeleiding van de cursist verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven 10 jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon. 

ARTIKEL 13 KLACHTEN
13.1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de directie. 

13.2. De directie zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling nemen. 

KANDIDATEN INFORMEREN TEN AANZIEN VAN PRIVACYREGLEMENT 

Kandidaten van De Taalspecialisten kunnen via de website van De Taalspecialisten het privacyreglement opvragen. Het privacyreglement maakt ook integraal onderdeel uit van het getekende cursuscontract. 

Translate »